Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
 
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการ-2-2562  [ 3 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 500,000 บาท  [ 3 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการ-2-2562  [ 3 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการ-2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]
>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการ 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลาง-โครงการปี2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 4.-xxxx บาท  [ 5 ส.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการซ่อมแซมรั้วด้านข้าง อบต.-xxxx บาท  [ 5 ส.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 4 - xxxx บาท  [ 30 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมแซมรั้วด้านข้าง อบต - xxxx บาท  [ 30 ก.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ประกวดราคา-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 4-6 - 1,264,000 บาท  [ 26 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายข้างวัดบ้านโป่ง)-482,000  [ 26 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านโป่ง หมู่ 3 – บ้านหัวบึง หมู่ 1)-461,000  [ 26 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศผล-ประกวดราคา-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 4-6 - 1,264,000 บาท  [ 26 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยลาดยาง - 455,000 บาท  [ 11 มี.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |