ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]
              

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม นั้น

     ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับ ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)และแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) พร้อมติดประกาศ 15 วัน ก่อนบันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามแบบคำร้อง ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) เฉพาะรายการได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิด เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และจัดส่งให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน