ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิธีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]


              

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในโครงการได้สอดแทรกเรื่องการใช้หลักการตามคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมในสังคม การจัดการ องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดี รวมทั้งการสร้างสมานฉันท์ของประชาชน และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ รองนายกงอค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป