Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   [ 24 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
การสำรวขที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564   [ 2 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำองค์กรต่างๆ [ 29 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาทำความดี [ 15 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมพุทธบุตร [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 20 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ [ 6 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |