Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้่งที่ 1 ประจำปี 2561ที่รับรองแล้ว [ 17 ธ.ค. 2561 ]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ที่รับรองแล้ว [ 29 ต.ค. 2561 ]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561ที่รับรองแล้ว [ 15 ส.ค. 2561 ]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่รับรองแล้ว [ 6 ส.ค. 2561 ]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561ที่รับรองแล้ว [ 26 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้่งที่ 1 ประจำปี 2561ที่รับรองแล้ว [ 1 พ.ค. 2561 ]

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

...อ่านต่อ>>
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน [ 17 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิธีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิธีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน มีนาคม 2562 [ 16 มี.ค. 2562 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน มีนาคม 2562

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กุมภาพันธ์ 2562

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน มกราคม 2562 [ 19 ม.ค. 2562 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน มกราคม 62

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2561

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน พฤศจิกายน 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน พฤศจิกายน 2561

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2561

...อ่านต่อ>>
รายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะได้รับเงินเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป [ 1 เม.ย. 2562 ]

ผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะได้รับเงินเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |