Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 28 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำองค์กรต่างๆ [ 29 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
กิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาทำความดี [ 15 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมพุทธบุตร [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 20 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ [ 6 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้แงถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
สถานที่ท่องเที่ยว วัดน้ำจั้น ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี [ 31 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |